Støtteordninger til uddannelse

Økonomisk tillæg, forlænget eksamenstid eller personlig assistance. Hvis du har leddegigt og deraf nedsat funktionsevne, kan du benytte en række forskellige støtteordninger, der gør det lettere for dig at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Få et overblik her.

Uddannelse og leddegigt

Inden du søger støtte

Definer, hvad det er konkret ved din uddannelse, som du ikke kan. Og dernæst hvilken form for støtte, der vil gøre dig i stand til at kunne dette. Inddrag gerne din studievejleder i overvejelserne. Han eller hun kender mulighederne på dit studie og kan hjælpe dig med at få tilrettelagt din uddannelse, så den passer til dine fysiske evner.

HUSK, for at opnå støtte under uddannelse udover almindelig SU, skal du have dokumentation på, at du har en kronisk funktionsnedsættelse. Oftest er det din reumatolog (gigtlæge), der udformer en sådan dokumentation. Dertil skal du være dansk statsborger i gang med en SU-berettiget uddannelse.

SPS SpecialPædagogisk Støtte

Specialpædagogisk støtte (SPS) åbner døren for hjælpemidler, rådgivning og andre kompensationsmuligheder. Bl.a. kan du få:

  • Instruktion i hjælpemidler
  • Kompenserende indretning af din studiearbejdsplads
  • Særligt tilrettelagt undervisningsforløb
  • Særlige vilkår under eksamener
  • Rådgivning og vejledning om, hvad din funktionsnedsættelse betyder for gennemførelsen af din uddannelse.

Du kan få specialpædagogisk støtte under hele studietiden. Tag kontakt til din studievejleder og læs mere på spsu.dk. Her finder du også det ansøgningsskema, som du skal udfylde og aflevere til dit uddannelsessted, der sammen med SU-styrelsen træffer afgørelse om bevilling af støtte.

Hjælpemidler

Studiebøger, ergonomisk indretning af din studieplads eller skrive- og computerredskaber. Der findes mange hjælpemidler, som dit uddannelsessted kan stille til rådighed. Du skal ansøge om kompensation i samarbejde med dit uddannelsessted, så tal med din studievejleder for at høre nærmere.

Læs mere om hjælpemidler, når du har leddegigt

Personlig assistance

Er der praktiske ting i din uddannelse, som du ikke kan eller har meget svært ved at udføre, kan du søge om at få en personlig assistent. Assistenten assisterer dig ved konkrete praktiske arbejdsopgaver og kan fungere som dine øjne, ører eller hænder fx ved at udføre skrivearbejde.

Du kan få personlig assistance i op til 20 timer om ugen, og du er selv med til at godkende assistenten. Bevillingen løber i en aftalt periode, mens du er under uddannelse. Du kan søge om personlig assistance via din studievejleder eller via din sagsbehandler. Se bmhandicap.dk for yderligere information og ansøgningsskema.

Dispensation til eksamener

I forbindelse med eksaminer kan du søge om flere former for dispensation, fx anvende egen PC eller få forlænget eksamenstid. Gør dig klart, hvad der volder dig problemer, og hvad der skal til for, at du vil kunne klare problemet. Tal med din studievejleder og evt. din sagsbehandler om, hvad du kan få dispensation til.

SU – Statens Uddannelsesstøtte

Som alle andre kan du få SU, når du er studieaktiv på en SU-berettiget uddannelse. Vær dog opmærksom på, at du ikke har ubegrænset SU. Se de gældende regler på su.dk.

Studie- og SU-forlængelse

Hvis du har nedsat funktionsevne og har svært ved at færdiggøre din uddannelse til den normerede tid, kan du søge om studieforlængelse og dermed også SU-forlængelse. Tal med din studievejleder om mulighederne. Hvis dit uddannelsessted godkender en forlængelse af din studietid, kan du søge om SU-forlængelse. Se mere på su.dk.

Trine kom igennem studiet takket være studieforlængelse. Læs hendes historie

Handicaptillæg – økonomisk tillæg til SU

Handicaptillægget gives til dig, der modtager SU, går på en videregående uddannelse og kan dokumentere, at du har en varig funktionsnedsættelse. Din funktionsnedsættelse skal begrænse dig i en sådan grad, at du ikke er i stand til at have et studenterjob ved siden af studierne. Tillægget erstatter indtjeningen fra et studiejob, så du ikke behøver at presse dig selv og din krop yderligere for at få økonomien til at køre rundt. Læs mere om handicaptillægget på su.dk under Særlig støtte.

Legater

Private fonde udlover legater til stort set alt – også til hjælp under uddannelse. Se en oversigt over de mange forskellige legater i på legatbogen.dk. Søg på legater til Uddannelsessøgende.

Er du snart færdig med studierne?

Se hvilke ordninger, du kan søge som nyuddannet

Denne tekst er valideret af Claus Sander Bruun, socialrådgiver samt underviser og uddannelsesvejleder på Social- og Sundhedsskolen Fyn.

DK/DARH/1801/0005/marts2018