Støtteordninger til jobbet

Har du svært ved at klare en fuldtidsstilling på 37 timer, findes der en række forskellige støtteordninger, som du kan sørge – og på den måde kan du forene et godt arbejdsliv og leddegigt.

Muligheden for at få bevilliget en støtteordning gælder både for dig, der er nydiagnosticeret, og for dig, der har levet længe med leddegigt.

Her på siden kan du få et overblik over dine muligheder:

Leddegigt arbejde støtteordninger

§56-aftalen

Hvad? §56-aftalen er for dig, der forventer, at din leddegigt vil medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år, fx hvis din behandling kræver, at du skal behandles jævnligt på hospitalet. Aftalen kan også indgås, hvis din arbejdsgiver inden for de seneste 12 måneder har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i mere end 21 dage som følge af din leddegigt.

Hvorfor? §56-aftalen gør det nemmere for dig at have det fravær, der er nødvendigt pga. din leddegigt. Din arbejdsgiver vil modtage sygedagpengerefusion fra din første sygedag – frem for først efter 5 ugers fravær – og uden at du mister løn eller dagpenge.

Hvordan? Du skal i samarbejde med din arbejdsgiver udfylde en blanket DP 211, som jobcentret skal godkende. Du må ikke være sygemeldt, når du indgår §56-aftalen. Download blanketten på borger.dk.

Julie benytter §56-aftalen. Læs her hvad det betyder for hendes arbejdsliv.

Delvis sygemelding

Hvad? Delvis sygemelding er for dig, der i en periode har svært ved at klare dine arbejdsopgaver eller er nødt til at gå til behandlinger i arbejdstiden flere gange om ugen.

Hvorfor? En delvis sygemelding gør det muligt for dig i en periode at gå ned i tid, hvis du for eksempel får øget sygefravær pga. dit helbred. Tal med din læge eller reumatolog (gigtlæge) om, i hvilket omfang det er realistisk for dig at arbejde.

Hvordan? Du skal lave en aftale med din arbejdsgiver om arbejdstid, mængde og arbejdsopgaver, så det passer til dit helbred. Formår du ikke at arbejde, fx hvis du skal indlægges, skal du fuldtidssygemeldes.

Delvis raskmelding

Hvad? Delvis raskmelding er for dig, der er klar til at vende tilbage til dit arbejde efter en fuldtidssygemelding – men har brug for at starte på nedsat tid for herefter langsomt at trappe op til normal tid.

Hvorfor? Ordningen giver dig en blød start tilbage på arbejdspladsen med mulighed for at tage de behandlings- og hvilehensyn, der er nødvendige, for at du kan blive fuldt raskmeldt.

Hvordan? Tal med din læge eller reumatolog om dit behov for gradvist at komme i gang. Har du brug for en delvis raskmelding, skal du lave en aftale med din arbejdsgiver om arbejdstid, arbejdsopgaver og mængde, så det passer til dit helbred.

Revalidering og løntilskud

Hvad? Revalidering og løntilskud er for dig, der er begrænset i din arbejdsevne og derfor er i fare for ikke at kunne få et job. Revalidering er en økonomisk og praktisk hjælp til at forsørge dig selv. Ordningen giver dig praktisk eller teoretisk viden til at sikre dig et job, der passer bedre til din fysiske formåen.

Hvorfor? Du revalideres til et område, hvor der mangler arbejdskraft. Revalideringen består af arbejdsrelaterede aktiviteter som fx opkvalificering og videreuddannelse, ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik. Hvilken form for revalidering, du får, afhænger af din uddannelse, alder, jobønsker og muligheder på din nuværende arbejdsplads. Vær opmærksom på, at din sagsbehandler skal vælge den løsning, der hurtigst muligt kan føre til, at du bliver helt eller delvist selvforsørgende.

Hvordan? Jobcentret i din kommune skal godkende, om du er berettiget til revalidering.

Fleksjob

Hvad? Fleksjob er for dig, der har en varig begrænsning i din arbejdsevne på minimum 50% i ethvert erhverv og derfor ikke kan opnå eller fastholde et job på normale vilkår.

Hvorfor? Et fleksjob er en ansættelse, der tager de nødvendige hensyn, så du kan forene arbejde, behandling, træning og behov for hvile.

Hvordan? Det er dit jobcenter, der skal godkende, om du er berettiget til fleksjob. Din indtægt bliver en kombination af løn for din arbejdsydelse og tilskud fra Jobcentret. Bemærk, at du med et fleksjob bliver tilknyttet en anden type understøttelse. Mister du dit job, får du i stedet for arbejdsløshedsdagpenge den lidt lavere ledighedsydelse. Til gengæld skal du ikke betale til en A-kasse.

Fastholdelses-fleksjob

Hvad? Fastholdelses-fleksjob er for dig, som er i ansættelse og har varig begrænsning i arbejdsevnen på minimum 50%.

Hvorfor? Et fastholdelses-fleksjob har til formål at fastholde dig i arbejde ved at sikre, at du får de opgaver og arbejdstider, som du kan klare. Ordningen gives typisk til dig, der trods hjælp fra div. støtteordninger stadig har svært ved at klare dine nuværende arbejdsopgaver.

Hvordan? Du og din arbejdsplads skal have benyttet jer af andre støtteordninger i mindst et år (fx hjælpemidler, personlig assistance, §56-aftalen). Det er vigtigt, at I har udarbejdet referater af de tiltag, der er forsøgt som dokumentation til jobcentret. Kontakt jobcentret, så snart du er klar over, at din arbejdsevne er nedsat for at sikre den rigtige dokumentation.

Jobafklarings-forløb

Hvad? Jobafklarings-forløb bliver iværksat, hvis du har været fuldtidssygemeldt i mere end 22 uger, og dine sygedagpenge ikke kan forlænges, men du vurderes heller ikke rask.

Hvorfor? Jobafklarings-forløb er en individuel tværfaglig indsats for at du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet enten via job eller uddannelse.

Hvordan? Din sagsbehandler vurderer, om du kan forlænge perioden for dine sygedagpenge, eller om du skal til et rehabiliteringsmøde. I så fald vil følgende deltage i mødet: repræsentant fra jobcentret, socialcentret, sundhedscentret og en sundhedskoordinator. Sammen tilrettelægger I med udgangspunkt i dine behov, hvordan du kan få hjælp fx i form af behandling, kurser eller praktik.

Ressourceforløb og førtidspension

Hvad? Ressourceforløb og førtidspension er for dig, der pga. din leddegigt og funktionsnedsættelse ikke er i stand til at forsørge dig selv ved et indtægtsgivende arbejde.

Hvorfor? Har du forsøgt dig med de mange muligheder, der er for at forblive i arbejde eventuelt med særlige vilkår – og stadig ikke fundet en løsning, der gør det muligt for dig at forene arbejdsliv med din leddegigt? Og er der ingen forventning om, at leddegigten bliver bedre? Så er ressourceforløb og førtidspension din sidste udvej.

Hvordan? Tal med din sagsbehandler i jobcentret om muligheden for at gennemgå et ressourceforløb. Forløbet er individuelt og helhedsorienteret. Det tager udgangspunkt i dine evner og muligheder og kan inkludere et behandlingsforløb. Ressourceforløbene er en erstatning for førtidspension for danskere under 40 år. Førtidspension er som udgangspunkt ikke for personer under 40 år, men kan godkendes, hvis det er åbenlyst, at du ikke kan komme tilbage i arbejde.

Læs mere om dine sociale rettigheder på borger.dk.

Denne tekst er udarbejdet og valideret af Center for ArbejdsFastholdelse, CAF/Socialmedicinsk Enhed, Region Hovedstaden.

M-DK-00000614/Version 1.0/Nov2022