Støtteordninger til uddannelse

Har du leddegigt og deraf nedsat funktionsevne, findes der en række forskellige støtteordninger, som du kan benytte dig af. Hensigten med disse ordninger er, at personer med nedsat funktionsevne – fysisk som psykisk – kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Her på siden kan du få et overblik over dine muligheder:

Uddannelse og leddegigt

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en ordning administreret af Styrelsen for undervisning og kvali-tet under Undervisningsministeriet. Støtteordningen åbner døren for hjælpemidler og andre kom-pensationsmuligheder til elever og studerende, der har en fysisk (eller psykisk) funktionsnedsæt-telse i sådan en grad, at de har behov for støtte for at kunne gennemføre en uddannelse. Den spe-cialpædagogiske støtte kan (efter behov) blandt andet omfatte:

  • Støttetimer
  • Sekretærhjælp
  • Hjælpemidler – og instruktion til disse
  • Særligt tilrettelagt undervisningsforløb

Find mere information om SPS på spsu.dk.

Hjælpemidler til uddannelse

  • Individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb/eksamen
  • Personlig assistance
  • Ergonomisk indretning af din studieplads (borde, stole osv.)

Disse er blot enkelte eksempler på nogle af de mange hjælpemidler, som du kan få bevilliget som kompenserende støtte i forbindelse med din uddannelse. Støtten skal stilles til rådighed af det enkelte uddannelsessted, men det er dig – som uddannelsessøgende med en funktionsnedsættelse – i samarbejde med dit uddannelsessted og din lærer (eller studievejleder), der skal ansøge om at få støtten bevilliget.

Læs mere om hjælpemidler til uddannelse på styrelsenforarbejdsmarkedogrekruttering.dk.

Personlig assistance

Er der praktiske ting i din uddannelse, som du ikke kan eller har meget svært ved at udføre, kan du søge om at få en personlig assistent. Assistenten assisterer dig ved konkrete praktiske arbejdsopgaver og kan fungere som dine øjne, ører eller hænder – fx ved at udføre skrivearbejde.

Du kan få personlig assistance i op til 20 timer om ugen. Bevillingen løber i en aftalt periode, mens du er under uddannelse. Du kan søge om personlig assistance via din studievejleder eller via din sagsbehandler.

Læs mere om personlig assistance på styrelsenforarbejdsmarkedogrekruttering.dk/personligassistance.

Dispensation til eksamener

I forbindelse med eksaminer kan du søge om flere former for dispensation, fx anvende egen PC eller få forlænget eksamenstid. Gør dig klart, hvad der volder dig problemer, og hvad der skal til for, at du vil kunne klare problemet. Tal derefter med din studievejleder og evt. din sagsbehandler om, hvad du kan få dispensation til.

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Som alle andre studerende kan du få SU, såfremt du er studieaktiv på en SU-berettiget uddannelse. Vær dog opmærksom på, at du ikke har ubegrænset SU.

Læs mere de gældende SU-regler på su.dk.

Studie- og SU-forlængelse

Har du svært ved at færdiggøre din uddannelse til den normerede tid som følge af nedsat funktionsevne, kan du søge om studieforlængelse (og herunder også SU-forlængelse). Tal med din studievejleder om dine muligheder.

Godkender dit uddannelsessted en forlængelse af din studietid, kan du herefter søge om SU-forlængelse.

Læs mere om SU-forlængelse på su.dk.

Trine kom igennem studiet takket være studieforlængelse. Læs hendes historie her.

Handicaptillæg – økonomisk tillæg til SU

Handicaptillæg er et økonomisk tillæg til SU’en, der gives til studerende, der modtager SU, går på en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse og kan dokumentere, at de har en varig funktionsnedsættelse. Funktionsnedsættelse skal begrænse den studerende i en sådan grad, at vedkommende ikke er i stand til at have et studenterjob ved siden af studierne. Hensigten er nemlig, at tillægget erstatter indtjeningen fra et studiejob, så du ikke behøver at presse dig selv og din krop yderligere for at få økonomien til at køre rundt.

Læs mere om handicaptillæg på su.dk/særlig-støtte.

Legater

Private fonde udlover legater til stort set alt – også til hjælp under uddannelse.

Find en oversigt over de mange forskellige legater på legatbogen.dk.

Inden du søger støtte

Definer, hvad det konkret er ved din uddannelse, som du ikke kan gennemføre. Dernæst hvilken form for støtte, der vil gøre dig i stand til at kunne gennemføre det. Inddrag gerne din studievejleder i dine overvejelser. Han eller hun kender nemlig mulighederne på dit studie og kan hjælpe dig med at få tilrettelagt din uddannelse, så den passer til dine fysiske evner.

HUSK DOKUMENTATION. For at opnå støtte under uddannelse udover almindelig SU, skal du have dokumentation på, at du har en kronisk funktionsnedsættelse. Oftest er det din reumatolog (gigtlæge), der udformer en sådan dokumentation. Derudover skal du være dansk statsborger i gang med en SU-berettiget uddannelse.

Denne tekst er valideret af Claus Sander Bruun, socialrådgiver samt underviser og uddannelsesvejleder på Social- og Sundhedsskolen Fyn.

M-DK-00000614/Version 1.0/Nov2022